Charlotte Wall (Bluestone) - Vice-President 
Roberta Drucker, LCSW-C, ACSW - Secretary
Anna Dubinsky
Yakov Elizarov
Shulamith R. Elster
Ella Kagan, PhD - President
Alla Kholodnova-Omstead
Robert Levy 
Mikhail Manevich, Cantor
Yakov Moz
Elnur Veliev
Margo Volftsun 
Irina Zaytsev